קול קורא לאסיפה שנתית

הודעה על אסיפת חברים

חברים יקרים,

בתאריכים 8-9 למאי, יתקיים הכנס השנתי של העמותה.

בהתאם לחוק אנו מודיעים על קיומה של אסיפה כללית של העמותה לקידום הפיזיותרפיה לשנת 2018.

מועד האסיפה – 8-9.5.18

מיקום האסיפה – מרכז הכנסים אווניו, קרית שדה התעופה

סדר יום 8.5 – יום ג'

11:00 – פתיחת האסיפה הכללית

-       בחירת יו"ר לאסיפה

-       הצגת המועמדים בבחירות להנהלת העמותה

סדר יום 9.5 – יום ד'

11:40 – הצגת דו"חות שנתיים

-       דו"ח רו"ח – מר אילן קמיל

-       דו"ח ועדת ביקורת – גב' חנה אלקלעי

11:50 – אסיפה שנתית וסיכום שנה

-       אישור רו"ח ושכרו

-       אישור מנכ"ל ושכרו

-       אישור האסיפה להסמכת מורשה חתימה חדש לאחר הבחירות

-       אישור החזר הוצאות לחברי ההנהלה

-       דו"ח שנתי – יו"ר העמותה, גב' נעמה קשת

14:30 – הודעה על תוצאות הבחירות 

הסברים

ע"פ תקנון העמותה אנו מחוייבים באישור האסיפה הכללית למס' נושאים:

  1. אישור דו"ח רו"ח לשנת 2018 – במהלך האסיפה יציג רו"ח של העמותה את תמצית הדו"ח הכספי לשנת 2018. הדו"ח יוצג כמקובל ויפורש ע"י רו"ח.
  2. אישור דו"ח ועדת ביקורת – מידי שנה נערכת בקרה של הוועדה על התנהלות העמותה – במהלך האסיפה תצגנה חברות הוועדה את הדו"ח המסכם של הבקרה שנעשתה.

וועדת הביקורת מתמנית מידי שנתיים ותפקידה לוודא פעילות תקינה של העמותה.

חברות הועדה:

גב' חנה אלקלעי

גב' הדס קהלני

גב' ציפי בק

הגב' הדס קהלני מבקשת לסיים את תפקידה ואנו מחפשים מתנדב/ת חדש להחליף אותה בתפקידה

ניתן לשלוח מייל ל: ceo@ipts.org.il   

  1. מידי שנתיים מתקיימות בחירות להנהלת העמותה. ע"פ התקנון יש לבחור 9 מועמדים (כולל יו"ר).  הבחירות יתקיימו בשני ימי הכנס משעה 8:00-14:00 . רשאי לבחור חבר עמותה הרשום בספר הבוחרים.
  2. אישור רו"ח ושכרו – רו"ח אילן קמיל מייצג את העמותה מאז שנת 2011. שכרו יוצג באסיפה. לא נעשו שינויים ולא מתבקשים שינויים בשכרו.
  3. אישור שכר מנכ"לית – החל מנובמבר דר' מיכל עצמון משמשת בתפקיד מנכ"לית העמותה. שכרה יוצג באסיפה. מאז האסיפה הקודמת לא נעשה שינוי בשכרה.
  4. אישור האסיפה להסמכת מורשי חתימה על ידי ההנהלה שתבחר מטעמה:

כל הוצאה של ההנהלה מחוייבת בחתימה של 2 מורשים.

מורשי החתימה מאושרים מידי שנה ע"י האסיפה. מכיוון שהשנה היא שנת בחירות ואין אנו יודעים מי ייבחר להנהלת העמותה החדשה, האסיפה מתבקשת לאשר כי הנהלת העמותה שתבחר תוכל להסמיך שני מורשי חתימה מטעמה בנוסף לדר' מיכל עצמון וסה"כ 3 מורשי חתימה.

  1. אישור הוצאות החזר לחברי הנהלת העמותה:

ע"פ נהלי רשם העמותות יש להגיש לאסיפה השנתית את ההוצאות עליהם חברי ההנהלה יקבלו החזר בגין פעילויותיהם כחברי ועד ובכפוף לתקנון העמותות.

כל מקרה של החזר מאושר בפועל ע"י ועדת כספים או הנהלת העמותה (בסכום העולה על 5000 ₪ )

o      החזר הוצאות נסיעה לפעילויות בהן נדרשת השתתפות חבר ההנהלה. תעריף הוצאות נסיעה להחזר 2.5 ₪ לק"מ.

o      החזר הוצאות חניה לפעילויות בהן נדרשת השתתפות חבר הנהלה

o      החזר הוצאות טלפון ליו"ר העמותה בכפוף לחשבונית

o      אישור גיבוש לחברי ההנהלה

o      החזר הוצאות נסיעה לחו"ל ע"ב המקובל בשירות המדינה כפי שנקבע בנוהל תעריפי קצובות שהייה בחו"ל של החשב הכללי (www.csc.gov.il  )

o      תשלום בגין השתתפות חבר הנהלה בכנסים בארץ כנציג העמותה

  1. אישור שינוי תקנון העמותה

o      תקנון העמותה

o      מסמך ובו פירוט השינויים המתבקשים

o      התקנון החדש לאישור האסיפה

  1. הצגת סיכום פעילות 2017
  2. הצגת תוכנית העבודה לשנת 2018

מי שמעוניין להציג שאלות ובאורים להסבר מוזמן לשלוח מייל ל: ceo@ipts.org.il

השאלות ייאספו וירוכזו ויינתן מענה במהלך האסיפה

 

נוכחותכם באסיפה הכללית חשובה, זוהי הבעת אמון ותמיכה בהנהלת העמותה, אתם מוזמנים להתעדכן, להביע עמדה ולקחת חלק פעיל בפרוייקטים המובלים ע"י העמותה

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד