אסיפת חברים

בתאריכים 18-19 ליוני 2019, יתקיים הכנס השנתי של העמותה לקידום הפיזיותרפיה.

בהתאם לחוק אנו מודיעים על קיומה של אסיפה כללית של העמותה לקידום הפיזיותרפיה לשנת 2019.

מועד האסיפה – 18-19.6.19

מיקום האסיפה – מרכז הכנסים 'אווניו', קריית שדה התעופה

סדר יום 18.6 – יום ג'

11:00 – פתיחת האסיפה הכללית

-        פתיחה וברכות

-        בחירת יו"ר לאסיפה

סדר יום 19.6 – יום ד'

12:30 – אסיפה שנתית וסיכום שנה

-        אישור רו"ח ושכרו

-        אישור הגדלת משרת מנכ"ל ושכרה

-        אישור הגדלת אחוזי משרה – מנהלת מדיה

-        אישור האסיפה להסמכת מורשה חתימה נוסף, זיוית קורנבלאו מנכ"לית (בכפוף להחלטת ועדת כספים)

-        אישור החזר הוצאות לחברי ההנהלה

-        דו"ח שנתי – יו"ר העמותה, גב' נעמה קשת

-        אישור דו"ח שנתי

12:45 – הצגת דו"חות שנתיים

-        דו"ח רו"ח – מר אילן קמיל

-        דו"ח ועדת ביקורת – גב' זיוה גינוסר

-        אישור דו"ח רו"ח

-        אישור דו"ח ועדת ביקורת

 

הסברים:

ע"פ תקנון העמותה אנו מחוייבים באישור האסיפה הכללית למס' נושאים:

  1. אישור דו"ח רו"ח לשנת 2019 – במהלך האסיפה יציג רו"ח של העמותה את תמצית הדו"ח הכספי לשנת 2019. הדו"ח יוצג כמקובל ויפורש ע"י רו"ח.
  2. אישור דו"ח ועדת ביקורת – מידי שנה נערכת בקרה של וועדת ביקורת על התנהלות העמותה לאורך השנה – במהלך האסיפה תצגנה חברות הוועדה את הדו"ח המסכם של הבקרה שנעשתה. ניתן יהיה לשאול את חברות הועדה שאלות על התנהלות העמותה.

וועדת הביקורת מתמנת מידי שנתיים ותפקידה לוודא פעילות תקינה של העמותה.

חברות הועדה:

גב' חנה אלקלעי

גב' ציפי בק

גב' זיוה גינוסר

  1. אישור רו"ח ושכרו – רו"ח אילן קמיל מייצג את העמותה מאז שנת 2011. שכרו יוצג באסיפה. לא נעשו שינויים ולא מתבקשים שינויים בשכרו.
  2. אישור שכר מנכ"לית – דר' מיכל עצמון סיימה את תפקידה כמנכלית העמותה בדצמבר 2018. לאחר מכרז נבחרה להחליפה בתפקיד זיוית קורנבלאו.  

הנהלת העמותה מבקשת לאשר את הגדלת משרת המנכ"ל ל- 75% (במקום 50% - שהיו עד היום), ושינוי בשכר בהתאמה.

  1. אישור הגדלת משרת מנהלת מדיה – ענבר גילון, מנהלת המדיה החליפה בתפקידה את המזכירה הקודמת של המשרד. הנהלת העמותה מעוניינת להגדיל את היקף המשרה עד להיקף של  75% על מנת לעמוד במטלות העמותה השוטפות.
  2. אישור האסיפה להוספת  זיוית קורנבלאו כמורשית חתימה:

כל הוצאה של ההנהלה מחוייבת בחתימה של 2 מורשים.

מורשי החתימה מאושרים מידי שנה ע"י האסיפה.

מורשי החתימה הנוכחיים:

תומר יונה – חבר הנהלה

אלון בלוך – חבר הנהלה

כאמור, נבקש להוסיף את זיוית קורנבלאו כמורשת חתימה.

  1. אישור הוצאות החזר לחברי הנהלת העמותה:

ע"פ נהלי רשם העמותות יש להגיש לאסיפה השנתית את ההוצאות עליהם חברי ההנהלה יקבלו החזר בגין פעילויותיהם כחברי ועד ובכפוף לתקנון העמותות.

כל מקרה של החזר מאושר בפועל ע"י ועדת כספים או הנהלת העמותה (בסכום העולה על 5000 ₪ )

o      החזר הוצאות נסיעה לפעילויות בהן נדרשת השתתפות חבר ההנהלה. תעריף הוצאות נסיעה להחזר 2.5 ₪ לק"מ.

o      החזר הוצאות חניה לפעילויות בהן נדרשת השתתפות חבר הנהלה

o      החזר הוצאות טלפון ליו"ר העמותה בכפוף לחשבונית

o      אישור גיבוש לחברי ההנהלה

o      החזר הוצאות נסיעה לחו"ל ע"ב המקובל בשירות המדינה כפי שנקבע בנוהל תעריפי קצובות שהייה בחו"ל של החשב הכללי (www.csc.gov.il  )

o      תשלום בגין השתתפות חבר הנהלה בכנסים בארץ כנציג העמותה

  1. אישור שינוי בתקנון :

העמותה עדכנה את התקנון שלה ובוצעו שינויים בנוסח התקנון הקודם.

נבקש לאשר את התקנון החדש כולו.

לתשומת ליבכם, כי שינוי התקנון מכיל גם שינוי מטרות העמותה 
ושינוי מינורי (של האות ט באות ת במילה פיזיוטרפיה בלבד) בשם העמותה.
 

מצ"ב קישור לתקנון החדש והישן

- לצפיה בתקנון החדש לחצו כאן.

- לצפיה בתקנון הישן לחצו כאן.

 

 

 

מי שמעוניין להציג שאלות ובאורים להסבר מוזמן לשלוח מייל ל: ceo@ipts.org.il

השאלות ייאספו וירוכזו ויינתן מענה במהלך האסיפה

עבור לתוכן העמוד