דלג על חיפוש
דלג על חיפוש
סגירה

סדר יום אסיפה כללית

הודעה על אסיפה שנתית של העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל.

על פי חוק אנו מודעים על קיום אסיפה כללית של העמותה לקידום הפיזיותרפיה לשנת 2011

מועד האסיפה:  17-18 למאי.

מיקום : מרכז הכנסים אווניו שבקרית שדה התעופה.

סדר יום

יום ג'  17.5.2011

08:30 פתיחת האסיפה השנתית.

09:45 בחירת יו"ר לאסיפה הכללית

09:45 הצגת הדו"ח הכספי

09:55 דו"ח וועדת ביקורת

יום ד'  18.5.2011

09:35 דו"ח שנתי הנהלת העמותה.

09:40  אישור גיא טוביאס כחבר הנהלה – במהלך השנה פרש חבר הנהלה והוחלף, ע"פ חוק", ע"י גיא טוביאס שהשתתף כמועמד בבחירות להנהלה.  

           אישור רו"ח ושכרו.

          אישור מורשי חתימה.

09:45 אשור החזר הוצאות לחברי וועד :

ע"פ נהלי רשם העמותות יש להגיש לאסיפה השנתית לאישור את ההוצאות עליהם חברי וועד יקבלו החזר על הוצאותיהם בגין פעולותיהם כחברי ועד ובכפוף לתקנות העמותות. יש לציין שכל החזר צריך להיות מאושר בפועל על ידי וועדת כספים או הנהלת העמותה, תלוי בהיקפו.

לאישור האסיפה :

·         החזר הוצאות נסיעה לפעילות בהן נדרשת השתתפות חבר וועד. תעריף הוצאות הנסיעה להחזר:   

נפח מנוע

1100

1300

1600

1800

2000

החזר שקלי לק"מ

2.83

3.4

3.78

4.23

4.72

·         החזר הוצאות חניה  לפעילות בהן נדרשת השתתפות חבר וועד.

·         החזר הוצאות כיבוד לפעילות בהן נדרשת השתתפות חבר וועד.

·         החזר הוצאות טלפון בסך 100 ₪ לחודש לחברי וועד.

·         החזר הוצאות נסיעה לחו"ל ע"פ המקובל בשירות המדינה כפי שנקבע בנוהל תעריפי קצובות שהייה ולינה בחוץ לארץ של החשב הכללי .  http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/%D7%94.13.10.3.2

·         תשלום בגין השתתפות חבר וועד בכנסים בארץ כנציג העמותה .

 

09:55 אשור וועדת ביקורת:  טל ניצן, נירה כהן צוברי, נגה קרני.

האסיפה תתבקש לאשר את כהונתן  בוועדת הביקורת.

10:00 אשרור תקנון העמותה. ההצבעה תתקיים על כל הסעיפים כחטיבה אחת.

במהלך השנים בוצעו מספר שינויים בתקנון. כולם אושרו על ידי האסיפה הכללית וע"פ תקנון העמותה. למרות זאת יש פער מסוים בין נוסח התקנון שאושר ובין הנוסח שרשום אצל רשם העמותות. כדי להקל את הסנכרון בין שני הנוסחים אנו מבקשים מהאסיפה לאשרר את התקנון.

כל השינויים מעוגנים בפרוטוקולים של אספות קודמות אותן ניתן לראות במשרדי העמותה.

נוסח התקנון המלא והמעודכן נמצא באתר בדף "אודות" (בר עליון)

 

רצ"ב השינויים שאושרו ולא נמצאים בנוסח אצל הרשם.

          יתווסף  סעיף (6 א') : לוועד העמותה יכול להגיש מועמדות מי שחבר בעמותה לפחות שנה ברציפות לפני מועד הגשת המועמדות. לתפקיד יו"ר הוועד ולתפקיד חבר וועדת ביקורת יכול להגיש מועמדות מי שחבר בעמותה לפחות שנתיים ברציפות לפני מועד הגשת המועמדות

          שינוי סיפרור

          סימן ב'ד.1. "בעל תעודת הכרה" ישונה ויכתב "בעל תעודת פיזיותרפיסט"

          סימן ב'ד.2. "יציג תעודת הכרה ישונה ויכתב "יציג תעודת פיזיותרפיסט"

          סעף 3.ג. להוסיף "ההנהלה רשאית לקבוע דמי השתתפות בפעילויות השונות ע"פ הצורך".

          4.ב. יתווסף לאחר המילים "ברוב מיוחס" , "(שני שלישים מחברי ההנהלה)".

          4.ב.3 יתווסף סעיף "בחריגה מהוראות חוק הפיזיותרפיה"

          לאחר סעיף 18 יתווסף 18.א ההנהלה תמנה וועדת ביקורת, שתאושר באסיפה הכללית.

          לאחר סעיף 18 יתווסף 18.ב ההנהלה תהיה רשאית למנות וועדות משנה מחבריה או מחברי עמותה או מומחים חיצוניים בכדי לייעל את ניהול עינייני העמותה ולהסמיך וועדות אלו לבצע פעילויות ולקבל החלטות שונות.

          לאחר סעיף 18 יתווסף 18.ג. ההנהלה תהיה רשאית להחליט לגבי כל הוצאה כספית הנוגעת לפעילות מפעילויות העמותה, בתוכן החזרי הוצאות, מילגות, שכירת שרותים, וכל הוצאה אחרת הקשורה לפעילות העמותה או מי מחבריה.

          לאחר סעיף 18 יתווסף 18.ד. כל עיניין הנוגע לפעילות העמותה או מי מחבריה שאינו מוזכר במפורש בתקנון זה יהיה נתון לסמכות החלטת הנהלת העמותה.

          לאחר סעיף 19 יתווסף "כל החלטה הנוגעת לכספי העמותה תאושר מראש ע"י וועדת כספים אשר תורכב מלפחות שלושה חברים מחברי ההנהלה".

          לאחר סעיף 19 יתווסף סעיף "וועדת ביקורת"

          א. "הוועדה תמונה ע"י חברי ההנהלה באישור האסיפה הכללית".

          ב. "הוועדה תמנה לפחות שני חברי עמותה שאינם חברי הנהלה".

          ג. "הוועדה תהיה רשאית לבדוק כל נושא כספי, מינהלי או אחר בכל זמן ע"פ 

               רצונה ותגיש דו"ח לפחות אחת לשנה להנהלה ולאסיפה הכללית".

          ד. "המלצות הדו"ח ידונו בהנהלה, ההנהלה תפעל בתאום עם וועדת הביקורת

               ליישום ההמלצות"..

          לאחר סעיף וועדת ביקורת יתווסף סעיף "וועדת אתיקה"

          א. "העמותה מאמצת ומקבלת את סמכות, ועדת האתיקה של הפיזיותרפיה,

              הפועלת בשיתוף פעולה מלא עם העמותה לקידום הפיזיותרפיה , איגוד 

              הפיזיותרפיה ומשרד הבריאות".

          ב. "הוועדה תדון ע"פ הקוד האתי של הפיזיותרפיה, ע"פ לשון חוק

              הפיזיותרפיה, ע"פ כללים ותקנות שונים וע"פ כללי ההגינות, המקצועיות

              והשכל הישר".

          ג. "באם יהיו שינויים במבנה ו/או בחברי הוועדה ו/או בהליך קבלת ההחלטות, שלא

          כתוצאה מדרישת העמותה, יובא השינוי לאישור ההנהלה".

 

עבור לתוכן העמוד