the JIPTS

הנחיות למחברים לכתיבת מאמר

 

בכתב עת מתפרסמים מדורים קבועים בתחומים הבאים:

 • מאמר מערכת -  נכתב על ידי העורך הראשי או ממלא מקום שלו. מאמרים אלה עוסקים בד"כ בנושאים אקטואליים ובעלי עניין לקהל הקוראים והם משקפים דעה אישית של המחבר/ת.
 •  
 • מאמרים מקוריים - מחקרים, סקירות ספרות שיטתיות.
 •  
 • מבט על - מאמרים שמתארים את הנעשה בשטח בתחומים כמו גישות טיפול, שיטות הוראה.
 •  
 • חדשות מהרשת - תיאור אתרי אינטרנט רלוונטיים למקצוע.
 •  
 • רואים עולם - תקצירי מאמרים שפורסמו בספרות המקצועית העולמית בתחום הפיזיותרפיה ובתחומים רלוונטיים למקצוע. ניתנת קדימות לתקצירי מחקרים של פיזיותרפיסטים ישראלים.
 •  
 • י יעוץ סטטיסטי – כתבות בסוגיות הקשורות לעיבודים סטטיסטיים.
 •  
 • ממדף הספרים - סקירת ספרים מקצועיים חדשים
 •  
 • מאמר מתורגם –מאמר שפורסם בכתב עת בינלאומי ושתורגם לעברית. תרגום ופרסום המאמר מותנה בקבלת היתר מההוצאה לאור בעלת זכויות היוצרים. מאמר מתורגם אחד בכל גיליון. 

   

המאמרים הנשלחים צריכים להתאים להוראות למחברים המבוססות על ההנחיות האחידות של כתבי עת ביורפואיים- Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical Editors by the International Committee of Medical Journal Editors ( www.icmje.org ).

 

מאמרים שלא יותאמו לסטנדרטים הבינלאומיים לא יהיו מועמדים לפרסום. אפשר לשלוח מאמרים בצורה מקוונת לאתר כתב העת דרך האתר: www.jipts.com , או ישירות לעורכת הראשית, ד"ר תמר יעקב, באמצעות דואר אלקטרוני: jacobtamar@gmail.com .


כתב העת לפיזיותרפיה ישקול פרסום של מאמרים שלא פורסמו במקום אחר, למעט פרסום תקציר לכנס או תזה, שלא מועמדים לפרסום במקום אחר.

 

פרסום מאמר מותנה באישור של כל המחברים ובהתחייבות לא לפרסם את המאמר במקום אחר או בשפה אחרת ללא אישור בכתב של מערכת כתב העת. המחברים נדרשים להסכים להעביר את זכויות היוצרים על המאמר למערכת כתב העת באם הוא התקבל לפרסום. (נספח 1).


כתב העת אימץ את עקרונות הצהרת הלסינקי לביצוע מחקרים בבני אדם ומצהיר שכל המחקרים שמתפרסמים צריכים להתבצע לפי העקרונות הללו. בכל מחקר יש לציין איזו וועדת אתיקה אישרה את ביצועו ומתי. וכן, האם המשתתפים במחקר נדרשו לתת הסכמה מדעת. 


כתב העת פועל גם לפי העקרונות האתיים לביצוע מחקרים בבעלי חיים – The international Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals recommended by the WHO ודורש שכל המחקרים בבעלי חיים יבוצעו לפי העקרונות הללו.

המחברים נדרשים לציין אם קיים ניגוד אינטרסים לביצוע המחקר. למאמר שימצא מתאים לפרסום יש לצרף הצהרות, חתומות על ידי המחבר הראשי, שאין ניגוד אינטרסים ושהמאמר מקורי. (נספח 2)

 

 

סקירת מאמרים

 • לחברי המערכת יש זכות לדחות מאמר, טרם התחלת  הליך הסקירה, במקרים בהם הוא ימצא לא מתאים מבחינת נושא, פורמט או היבטים אתיים.
 •  
 • המחברים נדרשים להסכים שהמאמר שלהם ישלח לשיפוט על ידי עמיתים. עם קבלתם, ישלחו המאמרים לסקירת עמיתים מומחים (peer review). זהותם של הכותבים תישאר סמויה בפני הסוקרים ולחילופין, זהותם של הסוקרים תהיה סמויה בפני המחברים. המערכת מעודדת את המחברים להמליץ במכתב הנלווה על סוקרים אפשריים מתחומם, אבל אינה מתחייבת לאמץ המלצה זו.
 •  
 • כל המאמרים ישלחו לסקירה של שני סוקרים לפחות. לסוקרים יש זכות לקבל או לדחות מאמר וכן לדרוש תיקונים ושינויים. במקרה של חילוקי דעות בין שני הסוקרים ישלח המאמר לסוקר שלישי.
 •  
 • אם נדרשו תיקונים למאמר, יש לבצע אותם ולצרף מכתב מפורט ובו התייחסות לכל ההערות של הסוקרים. במקרים בהם מחברים חולקים על הערה שקיבלו עליהם לציין זאת ולנמק מדוע. יש לשלוח את המאמר המתוקן עם תיקונים 'מוארים', כדי להקל על הסוקרים לזהות אותם בעת קריאת המאמר. תהליך זה יכול לחזור על עצמו פעם נוספת באם ידרשו תיקונים נוספים.
 •  
 • כל מאמר ישלח לעריכה לשונית לאחר קבלתו לפרסום. לאחר מכן הוא ישלח שוב למחברים, בפורמט ,PDF  לאישור ולהערות. בשלב זה המחברים יכולים להוסיף הערות הגהה בלבד ולפרט אותן במכתב נלווה תוך ציון העמוד, הטור והשורה בו הם מופיעים. יש להחזיר את הגרסה המתוקנת בפרק הזמן שנקבע על ידי המערכת. במקרים בהם יש  עיכוב בשליחת המאמר המתוקן, המערכת יכולה לפרסם את המאמר ללא תיקונים או לדחות את פרסומו.

 

 

סוגי מאמרים
המחברים מוזמנים לשלוח למערכת מאמרים מקוריים מהסוגים הבאים:

 1. מחקרים מקוריים - דיווח על מחקר ו/או סדרת מחקרים בתחום קליני או במדעי יסוד רלוונטיים למקצוע (לדוגמה אנטומיה, ביומכניקה, תורת האימון וכד'). כל מאמר יחולק לתת הנושאים הבאים: הקדמה, שיטות ועיבוד נתונים, תוצאות, דיון ומסקנות.
  הקדמה - בפרק ההקדמה יש להציג בצורה ברורה את מטרות המחקר ואת ההצדקה לביצוע המחקר. יש לסכם את הרציונל לביצוע המחקר לאור מה שידע ומה שלא ידוע בספרות המקצועית בתחום. המקורות צרכים להיות רלוונטיים ועדכניים. הקדמה איננה סקירת ספרות נרחבת בנושא המחקר.
  שיטות ועיבוד נתונים - בפרק זה יש לתאר בסדר כרונולוגי הגיוני את שלבי תכנון המחקר וביצועו. הפרק יכלול תיאור נרחב של אוכלוסיית המחקר (כיצד האוכלוסייה גויסה, האם נעשתה רנדומיזציה, מהם הקריטריונים להכללה ולאי הכללה), משתני המחקר וכלי מדידה. בתיאור כלי המדידה צריך להתייחס למקורות מהם הם נלקחו ולתוקף והמהימנות שלהם. כמו כן, יש לתאר במפורט את הליך המחקר, כיצד נאספו הנתונים, תכנית התערבות אם היתה, חומרים ששימשו את החוקרים וכיוב'.
  פרק השיטה צריך להיות מפורט במידה שתאפשר לחוקרים אחרים לבצע את המחקר בעצמם. סעיף עיבוד הנתונים יתאר את השיטות הסטטיסטיות בהן החוקר השתמש, אילו היפוטזות נבדקו.
  בפרק זה יש להתייחס לבעיות האתיות הקשורות בביצוע המחקר ולאישורים שהתקבלו לביצועו. 
  תוצאות- תוצאות המחקר יתוארו בפירוט תוך התייחסות למטרות המחקר. אפשר להיעזר בטבלאות, דיאגרמות וגרפים כדי להמחיש או להציג נתונים בצורה מרוכזת. יש להימנע מלחזור בטקסט על נתונים שהוצגו בטבלאות או בגרפים. במקרים אלה צריך להציג בטקסט את התוצאות החשובות ביותר ולהפנות את הקורא לטבלאות ליתר הפרטים. יש להציג בטבלאות רק מידע בעל חשיבות לתמיכה בטענות של המחברים.
  דיון - בפרק הדיון יעשה, בין היתר, סיכום של התוצאות העיקריות, תערך ביקורת של שיטות המחקר, תערך השוואה בין תוצאות המחקר לבין תוצאות מחקרים קודמים ויערך דיון לגבי יישומים אפשריים של התוצאות. הפסקה האחרונה של הדיון תתאר את מגבלות המחקר.
  מסקנות- בפרק זה יובא סיכום קצר של משמעות המחקר ושל יישומים עתידיים שלו.
 2. סקירות ספרות - סקירה ביקורתית ומסכמת של ספרות עדכנית בנושא מוגדר. מחברים של סקירת ספרות שיטתית צריכים: להגדיר בבהירות שאלת מחקר קלינית רלוונטית, לתאר סקירות קודמות בנושא, לתאר את מגבלותיהם ולהצדיק את הצורך בעריכת סקירה חדשה, לתאר את אסטרטגית החיפוש של מאמרים לסקירה, לתאר את שיטת המיון לבחירת המאמרים המתאימים לסקירה, לתאר את הקריטריונים להכללה ולאי הכללה של מאמרים, לתאר את המאמרים שנכללו בסופו של התהליך בסקירה, לתאר את השיטה של מיזוג האינפורמציה מהמאמרים שנסקרו. לאחר תיאור שיטת הסקירה על המחברים לתאר את המשותף והשונה בין המאמרים, לסכם את מסקנותיהם, להשוות את מסקנותיהם לספרות ולסטנדרטים טיפוליים מקובלים, להצביע על מגבלות הסקירה ולהציע כיוונים למחקרים חדשים.
 3. תיאורי מקרה - תיאורי מקרה (case study and case report) בעלי השלכות חדשניות, תיאורטיות  או יישומיות בתחום האבחון, הטיפול, ניהול סיכונים וכד'. לתיאורי מקרה יש ערך רב אם הם מזהים מקרים או תופעות שלא תוארו עד כה או אם הם מתארים צורת טיפול שיכולה להוביל למחקר בעתיד או לשינוי בגישה טיפולים מקובלת. המאמר צריך להיות מחולק לפרקים הבאים: הקדמה, תיאור מקרה או סדרת מקרים, דיון, מסקנות.
 4. מאמרים מיוחדים - מאמרים המדווחים על חידושים והתפתחויות בתחום הקליני (פיתוח טכנולוגי, גישות מקוריות לטיפול, פיתוח התערבויות או שירות חדשני ועוד), המנהלי, האקדמי, האתי וכיוב'. מאמר בתחום זה יכלול את הסעיפים הבאים: הקדמה, דיווח, סיכום, מקורות.
 5. מכתבים למערכת - תגובות לפרסומים בכתב העת, מכתבים בנושאים מקצועיים.
 6. תדריכים קליניים - מסמכים שפותחו על ידי וועדות מיוחדות או גורמים מנהליים.

 

הכנה של מאמר לשליחה לכתב העת
קובץ טקסט- יש לכתוב את המאמר כקובץ Word. כל מאמר צריך להיות כתובה בעברית, פונט 12, דויד, רווחים כפולים. הקובץ צריך לכלול את החלקים הבאים: כותרת, שמות ופרטי המחברים, הערות, תקציר בעברית ובאנגלית, מילות מפתח, מאמר ערוך בהתאם לסוגו, מקורות, (נספחים אם יש). בנוסף, אם מצרפים טבלאות או גרפים יש לתת לכל אחד מהם כותרת ומספר סידורי. טבלאות וגרפים ישלחו בנפרד מהטקסט.


כותרת ופרטי המחברים
• כותרת שמסבירה את נושא המאמר ללא קיצורים
• שם פרטי ושם משפחה של כל מחבר
• מחלקה ומקום עבודה של כל מחבר

 

הערות
• תאריך ושם הקונגרס בו המאמר הוצג
• שם, כתובת, דוא"ל של המחבר איתו יש ליצור קשר
• מענקים וגורמים מממנים.
• ניגוד אינטרסים
• תודות
• מספר מילים, מספר טבלאות ותמונות במאמר


 

תקציר ומילות מפתח

לכל מאמר יש לצרף תקציר מובנה בעברית ובאנגלית בן 200-250 מילים לפי הסעיפים הבאים:
רקע, מטרות, שיטת המחקר, שיטות, תוצאות, מסקנות. לכל מאמר יש לצרף 4-5 מילות מפתח או מושגים לצורך חיפוש מקורות בעתיד. אין צורך בתקציר למאמרי מערכת או למכתבים למערכת.

 

טקסט

• כתיבת הטקסט תעשה בגוף סביל. יש להימנע משימוש בגוף ראשון למעט מקרים בודדים בהם המחברים מדברים בשם עצמם.

• יש להגדיר קיצורים, בפעם הראשונה שהם מופיעים בטקסט, לפני השימוש בהם. מומלץ לצמצם את השימוש בקיצורים ככל האפשר.

• יש להגדיר יחידות מדידה בכל מקרה של שימוש בהם בטקסט או בטבלאות.

 

שפה
• כל המאמרים יוגשו בעברית. יש לערוך את המאמר לשונית לפני שליחה לפרסום. כל המאמרים ישלחו לעריכה לשונית נוספת לאחר קבלתם לפרסום.

הסכמה לפרסום צילומים
• אם מצורפות למאמר תמונות בהן אפשר לזהות את פני המצולמים, יש לצרף אישור בכתב של המצולמים להסכמתם.


אישור לפרסום חומרים ממאמרים אחרים
• בכל מקרה של פרסום נספחים שנלקחו ממאמרים אחרים, יש לשלוח אישור של ההוצאה לאור בעלת זכויות היוצרים על המאמר הרלוונטי.


מקורות
• ציטוט המקורות ורשימת המקורות יעשו לפי שיטת וונקובר (נספח 3).
• ציטוט המקורות בטקסט יעשה על ידי מספרים עיליים לפי סדר הופעתם במאמר. המספר העילי יופיע אחרי נקודה או פסיק במשפט הרלוונטי.
• רשימת המקורות תופיע בסוף המאמר, ברווחים כפולים, לפי הדוגמאות המופיעות להלן. המקורות חייבים להיות לפי סגנון אחיד כנדרש בשיטת וונקובר.
• בכל מקור יוזכר שמם של 3 מחברים. במידה וישנם יותר כותבים יופיע et al  לאחר השם השלישי.  במידה ושם מחבר(י) המקור הספרותי מופיע בגוף העבודה, יש להוסיף את מספר המקור בכתב עילי מיד לאחר הופעת שם המחבר(ים). אין לתרגם לעברית את שמות המחברים אשר מאמרם הופיע בלועזית.
• דוגמא לרישום מאמר בכתב עת:
• Delany CM, Edwards I, Jensen GM, et al. Closing the gap between ethics knowledge and practice through active engagement: an applied model of physical therapy ethics. Phys Ther 2010;90(7):1068-78.

• Sarid O, Anson O, Yaari A, Margalit M. Academic stress, immunological reaction, and academic performance among students of nursing and physiotherapy. Res Nurs Health. 2004;27:370-7.
• דוגמא לרישום ספר:
• Perry J. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. Thorofare: SLACK Inc 1992.
• דוגמא לרישום פרק מתוך ספר:
• Martin JH. Coding and processing of sensory information. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Eds. Principles of Neural Science. 3rd  Ed. New York: Elsevier 1991:329-40.
• דוגמא לרישום מקור מהאינטרנט
• Procedure of the physical therapy services in child development institutes and units, Ministry of Health, 2012. Accessed 2013 Apr 10. Available from: www.health.gov.il/hozer/phys01_2012.pdf [Hebrew]

 

טבלאות גרפים ותרשימים
• יופיעו מיד לאחר המקורות. יש לציין בגוף המאמר את מקומם המועדף. כותרת הטבלה או התרשים יופיע מעליו או מתחתיו עם מספרו הסידורי. הערות יופיעו בתחתית הטבלה ולא בכותרת. לכל טבלה, גרף או תרשים תהא הפניה בגוף הטקסט. אין לחזור על המידע המופיע בטבלה גם בגוף הטקסט.

 

 

מקורות מומלצים למחברים

 

עבור לתוכן העמוד