the JIPTS

שיעור‭ ‬הימצאות‭ ‬כאבי‭ ‬גב‭ ‬תחתון‭ ‬בקרב‭ ‬פרמדיקים‭ ‬ובקרב‭ ‬חובשים‭ - ‬מחקר‭ ‬חלוץ

ענבל‭ ‬ווברמן1, ‬אפרת‭ ‬וידמן2, ‬תמר‭ ‬יעקב3

1פיזיותרפיסטית, קופ"ח כללית, גני "פרח" לילדים על הרצף האוטיסטי, בוגרת אוניברסיטת אריאל בשומרון
2פיזיותרפיסטית, קופ"ח מאוחדת, בוגרת אוניברסיטת אריאל בשומרון
3פרופ' יעקב, ראש התוכנית לתואר שני בפיזיותרפיה, המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון - מנחת העבודה
 

תקציר

רקע: עובדים בארגוני הצלה נחשפים בעבודתם לגורמי סיכון לפתח כאב גב תחתון (כג"ת). בשל הבדלים בתנאי עבודתם של הפרמדיקים והחובשים עלתה ההשערה שיש גם הבדל בהימצאות כג"ת בין שתי הקבוצות. מידע זה עשוי לסייע בהבנת גורמי הסיכון הפוטנציאליים לכג"ת ולנקיטת פעולות מנע בהתאם.

 

מטרות: 1. להעריך את שיעור ההימצאות של כג"ת והמוגבלות עקב כג"ת בקרב פרמדיקים וחובשים עובדי חברת ההצלה. 2. לבדוק את הקשר בין כג"ת ובין משתנים דמוגרפיים, משתני עבודה ומשתני אורח חיים ובריאות בקרב פרמדיקים וחובשים. 3. לבדוק באיזו מידה מתאימה שיטת המחקר שננקטה למחקר על מדגם מייצג של אוכלוסיית היעד.

 

שיטות: מחקר חלוץ לבדיקת שיעור ההימצאות של כג"ת באמצעות סקר חתכי. הנתונים נאספו באמצעות שאלון למילוי עצמי. שיעור ההימצאות של כג"ת הוערך ביום מילוי השאלון, בחודש, בחצי השנה ובשנה שחלפו טרם מילוי השאלון. המוגבלות בתפקוד הוערכה באמצעות שאלון Oswestry .נוסף על כך, נבדקו משתנים דמוגרפיים, ותק בעבודה, מספר המשמרות בחודש, שביעות הרצון בעבודה, תדירות הפעילות הגופנית ועישון. אוכלוסיית המחקר כללה מדגם מקרי של פרמדיקים וחובשים, עובדי מד"א, שהשתתפו בהשתלמויות מקצועיות במהלך שנת 2016. הקריטריונים להכללה היו עבודה לפחות שנה במד"א ולפחות 12 משמרות בחודש באותו תפקיד. הקריטריונים לאי-הכללה היו היריון, מחלות כרוניות של עצב/שלד/שריר, תאונת דרכים או פציעה המערבת את הגו בחצי השנה האחרונה ועובדים שהחלו את עבודתם עם בעיות גב מאובחנות.

 

אוכלוסיית‭ ‬המחקר‭ ‬כללה‭ ‬מדגם‭ ‬מקרי‭ ‬של‭ ‬פרמדיקים‭ ‬וחובשים‭, ‬עובדי‭ ‬מד‭"‬א‭, ‬שהשתתפו‭ ‬בהשתלמויות‭ ‬מקצועיות‭ ‬במהלך‭ ‬שנת‭ ‬2016‭. ‬הקריטריונים‭ ‬להכללה‭ ‬היו‭ ‬עבודה‭ ‬לפחות‭ ‬שנה‭ ‬במד‭"‬א‭ ‬ולפחות‭ ‬12‭ ‬משמרות‭ ‬בחודש‭ ‬באותו‭ ‬תפקיד‭. ‬הקריטריונים‭ ‬לאי‭-‬הכללה‭ ‬היו‭ ‬היריון‭, ‬מחלות‭ ‬כרוניות‭ ‬של‭ ‬עצב‭/‬שלד‭/‬שריר‭, ‬תאונת‭ ‬דרכים‭ ‬או‭ ‬פציעה‭ ‬המערבת‭ ‬את‭ ‬הגו‭ ‬בחצי‭ ‬השנה‭ ‬האחרונה‭ ‬ועובדים‭ ‬שהחלו‭ ‬את‭ ‬עבודתם‭ ‬עם‭ ‬בעיות‭ ‬גב‭ ‬מאובחנות‭.‬

 

תוצאות: במחקר השתתפו 37 פרמדיקים ו-38 חובשים. שיעור ההימצאות של כג"ת במהלך השנה האחרונה היה %71 בשתי הקבוצות. לא נצפה הבדל בין הקבוצות בשיעור ההימצאות של כג"ת בכל אחד מפרקי הזמן שנבדקו. על שאלון Oswestry ענו 39 משתתפים המהווים כ-%73 מכלל המשתתפים אשר דיווחו על כג"ת בשנה האחרונה. הערך הממוצע של מדד ה-Oswestry היה 71.5 ,ללא הבדל בין פרמדיקים לחובשים. לא נמצא קשר בין משתני הרקע של המשתתפים ובין כג"ת.

 

מסקנות: הימצאות כג"ת הייתה דומה בקרב פרמדיקים וחובשים עובדי מד"א. הימצאות זאת גבוהה מההימצאות באוכלוסייה הכללית בישראל ובעולם. לפיכך, יש לערוך מחקר על מדגם מייצג של כלל הפרמדיקים והחובשים עובדי מד"א.

 

מילות מפתח: כאבי גב תחתון, פרמדיקים, חובשים, גורמי סיכון

עבור לתוכן העמוד