the JIPTS

הפחתת סיכון להתפתחות תופעות לוואי אחרי טיפול בסרטן השד, מנקודת המבט של פיזיותרפיסטיות בעלות הכשרה לטיפול לימפתי - מחקר חלוץ איכותני להערכת חוזקות וחולשות של שירותי הבריאות בישראל

תמר יעקב1 ג'ילאן ברכה2

1פרופ' תמר יעקב, PT, MPH, PhD ,ראש התכנית לתואר שני בפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל בשומרון
tamar@ariel.ac.il :Email
2ג'יליאן ברכה, Instructor Clinical Smith Casley MScPT ,פיזיותרפיסטית לימפתית, קליניקה פרטית, קיבוץ מעגן מיכאל
 jillianbracha@gmail.com :Email
 

רקע: תופעות לוואי של טיפולי סרטן שד קשורות לא רק לאי נוחות פיזית, אלא גם לירידה באיכות חיים, והן מהוות סיבה למתח וחרדה בקרב המטופלות. למרות השכיחות הגבוהה של תופעות הלוואי והסיבוכים המשניים שנלווים אליהן, חסרים תדריכים להפחתת הסיכון להופעתן.


מטרות: ללמוד מהתובנות של פיזיותרפיסטיות ותיקות בעלות הכשרה לטיפול לימפתי )פיזיותרפיסטיות לימפתיות( מהן החוזקות והחולשות של שירותי הבריאות בישראל להפחתת סיכון להתפתחות תופעות לוואי אחרי טיפולים בסרטן שד, ומהן ההמלצות שלהן לשיפור השירות שניתן כיום.


שיטות: המחקר בוצע כחלק ממחקר חלוץ איכותני רחב בנושא. אוכלוסיית המחקר כללה מדגם מקרי של עשר פיזיותרפיסטיות לימפתיות בעלות ניסיון של למעלה משבע שנים. איסוף הנתונים נעשה באמצעות ריאיון איכותני טלפוני. הראיונות כללו את השאלות הפתוחות הבאות:1. מהן לדעתך החולשות והחוזקות של שירותי הבריאות כיום להפחתת הסיכון להתפתחות תופעות לוואי בקרב נשים שעברו טיפולי סרטן שד? 2. מהן המלצותייך לשיפור התכניות הקיימות כיום? כל הראיונות בוצעו על ידי אותה מראיינת לצורך האחדה של צורת הריאיון. בתום הראיונות בוצע ניתוח מושגי (analysis Thematic)של התכנים והם מוינו לפי קטגוריות של נושאים בעלי מכנים משותפים.


תוצאות: תשובות המרואיינות לגבי חוזקות שירותי הבריאות מוינו לקטגוריות הבאות: הנגשת שירותים, העלאת מודעות לתופעות לוואי בקרב צוותים רפואיים וחינוך והדרכה של פיזיותרפיסטים. התשובות לגבי חולשות שירותי הבריאות מוינו לקטגוריות הבאות: נגישות בלתי מספקת של שירותים, ידע לא מספק ואיכות התערבות נמוכה. ההמלצות לשיפור השירות כללו בין היתר את הצורך בסיווג נשים שזקוקות להדרכה ראשונית, קביעת הזמן המתאים לביקור ראשון אצל פיזיותרפיסטית לימפתית, הנגשת שירותים, העלאת מודעות ופיתוח תדריכים להתערבות. רוב המרואיינות התייחסו לסעיף אחד או שניים מכלל הסעיפים בכל קטגוריה. חלק מהתשובות היו מנוגדות זו לזו.


מסקנות: כל המשתתפות זיהו חולשות רבות של שירותי הבריאות בישראל בנושא הפחתת הסיכון להופעת תופעות לוואי בקרב נשים שעברו טיפולי סרטן שד. עם זאת, קיים חוסר אחידות בין תובנות המשתתפות הן לגבי החוזקות והן לגבי החולשות של שירותי הבריאות בתחום זה. מהמחקר עולה כי יש צורך בפיתוח תדריך אחיד לתכנית התערבות להפחתת סיכון להתפתחות תופעות לוואי אצל נשים אלה.


מילות מפתח: סרטן שד, תופעות לוואי, סיכון, פיזיותרפיה

עבור לתוכן העמוד