the JIPTS

השפעת אימוני הקרוספיט על הכוח המתפרץ, על סבולת אירובית, על שיווי משקל בהליכה, על תנועות פונקציונליות, על איכות החיים ועל היארעות פציעות - מחקר תצפיתי מקדים

 הילה נגה פרי1, חן רוזנברג סטיוארט1, יואב גימון *12

1 המחלקה לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
2 המעבדה לנוירו-אדפטציה וסטיבולרית, המחלקה לאוטולרינגיולוגיה, בית-הספר לרפואה, אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, בולטימור, מרילנד, ארה"ב
 
תקציר
רקע: קרוספיט היא שיטת אימון חדשה וסוחפת המשלבת תנועות פונקציונליות בעצימות גבוהה שמשתנות כל הזמן. כיום מתאמנים בשיטה זו כ-2-4 מיליון בני אדם במועדונים רשמיים ברחבי העולם.
 
מטרות: בדיקת ההשפעה של אימון הקרוספיט על הכוח המתפרץ, על סבולת אירובית, על שיווי משקל בהליכה, על איכות הביצוע של תנועות פונקציונליות, על איכות חיים ועל היארעות של פציעות. השערת המחקר היא שאימון הקרוספיט מוביל לשיפור בכל התחומים הללו. כמו כן, אימוני הקרוספיט לא יובילו לפציעות חדשות.
 
אוכלוסייה: מדגם נוחות של 21 סטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שמתאמנים בשיטת הקרוספיט לפחות פעמיים בשבוע.
 
שיטות המחקר: נעשה שימוש במחקר תצפיתי מקדים. המשתתפים נבדקו לפני ואחרי סדרת אימוני קרוספיט של 12 שבועות. השיפור בכוח המתפרץ נבדק באמצעות The Jump and Reach Test. צריכת החמצן המרבית נבדקה באמצעות Progressive Shuttle Run Test. מדדי שיווי המשקל הוערכו על-ידי מבחן ה- (NPWT)
Narrow Path Walking Test. איכות ביצוע וסימטריה בתנועות פונקציונליות הוערכו על-ידי מבחן ה- (FMS)
Functional Movement Screen. מדדי איכות החיים הוערכו על-ידי שאלון 36-SF .היארעות והימצאות פציעות הוערכו באמצעות שאלון שמילאו הנבדקים.
 
תוצאות: מתוך 21 משתתפים נשרו ארבעה במהלך תקופת המעקב. נמצא שיפור מובהק במדדי שיווי המשקל, תנועה פונקציונלית ואיכות החיים. לא נמצא שיפור בכוח המתפרץ ובצריכת החמצן המרבית של הנבדקים, בעזרת מבחן Wilcoxon לניתוח מדגמים מזווגים. לא דווחו פציעות בקרב משתתפי המחקר בתקופת המעקב.
 
מסקנות: במשימות היומיום בני האדם נדרשים לשמור על שיווי משקל, לבצע תנועה תפקודית איכותית ושואפים לרמה גבוהה של איכות חיים. במחקרנו, אנו מראים שניתן לשפר את שלושת התחומים האלו בעזרת אימון בשיטת קרוספיט. עם זאת, לא נמצא שיפור בסבולת האירובית ובמדדי הכוח המתפרץ. בניגוד לדעה הרווחת לגבי הסיכון לפציעות בשיטת אימון זו, תוצאות מחקרנו מראות ששיעור הפציעות בענף הקרוספיט הוא נמוך יחסית למקצועות ספורט אחרים.
 
מילות מפתח: קרוספיט, אימון, פציעות, שיווי משקל, איכות חיים
עבור לתוכן העמוד