the JIPTS

שימוש בסימולציות אנושיות לאימון מיומנויות תקשורת בצוות רב מקצועי

 באדרה נעאמנה-אבו אלהיג'ה1, זהבה דוידוב2, שירה רוטשילד3

1 גב' באדרה נעאמנה-אבו אלהיג'ה, PhD ,PT ,החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
2 גב' זהבה דוידוב, Sc.M ,PT ,החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
3 גב' שירה רוטשילד, Sc.M ,PT ,החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ושירותי בריאות כללית
 
תקציר
רקע: השימוש בסימולציות אנושיות התפתח בשנים האחרונות ונמצא כלי למידה קליני חשוב בשיפור כישורי התקשורת של אנשי המקצועות הרפואיים והפרא-רפואיים. במהלך הסימולציה הסטודנטים נחשפים למצבים קליניים ואנושיים מאתגרים שנועדו לשפר את רמת הטיפול שהם מעניקים. הסימולציה כוללת אימון בעבודת צוות ומשחקי תפקידים לפיתוח מיומנויות תקשורת.
 
מטרה: לבחון את השילוב של סימולציות אנושיות ככלי למידה קליני בתוכנית הלימודים בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה.
 
שיטה: בסימולציות השתתפו 42 סטודנטים בשנה השלישית ללימודים בחוג לפיזיותרפיה ו-50 סטודנטים בשנה הרביעית ללימודים בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה. כל סטודנט השתתף בסימולציה באורך שלוש שעות בהנחיית מנחה מוסמך ושחקן מקצועי. במהלך הסימולציות הוצגו תיאורי מקרה שכללו התמודדויות הקשורות לעבודת צוות רב-מקצועי, התמודדות עם מטופל דכאוני, חוסר שיתוף פעולה ועוד. בתום הסימולציות התבקשו הסטודנטים לפיזיותרפיה למלא משוב ממוחשב על החוויה הלימודית.
 
תוצאות: רוב הסטודנטים בחוג לפיזיותרפיה סברו כי ההשתתפות בסימולציה תרמה להם בהבנת הנושאים הנלמדים בקורס "תקשורת בין-אישית", והעניקה להם כלים נוספים להתנסויות הקליניות ולעבודתם כאנשי מקצוע. נוסף על כך, רוב הסטודנטים ציינו כי הסימולציה המשותפת עם הסטודנטים לסיעוד תרמה להם יותר מכפי שהיה צפוי אילו הוגבלה לסטודנטים לפיזיותרפיה בלבד.
 
מסקנות: אימון בתקשורת בין-אישית בעזרת סימולציות אנושיות המתקיים בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה הוא כלי עוצמתי, שבאמצעותו נלמדים ומיושמים כישורי התקשורת בזמן אמת והוא בעל ערך רב בעיני הסטודנטים. לפיכך מומלץ ליישמו כחלק מתוכנית הלימודים בפיזיותרפיה.
 
מילות מפתח: סימולציה אנושית, תקשורת בין אישית, הכשרת סטודנטים בפיזיותרפיה, עבודה בצוות רב מקצועי
עבור לתוכן העמוד