the JIPTS

15-2 שיקום הליכה בעזרת אדפטציה מוטורית על הליכון עם מסילה מפוצלת

שיקום הליכה בעזרת אדפטציה מוטורית על הליכון עם מסילה מפוצלת - סקירה
מור מוזר

תקציר

הקדמה: אדפטציה היא השלב הראשון בתהליך הלמידה המוטורית. הליכון בעל מסילה מפוצלת מאפשר לחקור את האדפטציה המוטורית ואת הניידות האנושית, ולחפש כיוונים חדשים של טכניקות שיקום.
מטרת הסקירה היא לספק מידע ראשוני על המחקרים ועל המשמעויות הקליניות של למידה מוטורית לאחר אימון על הליכון בעל מסילה מפוצלת.

שיטות: חיפוש במאגרי המידע PubMed ו-Google Scholar על פי מילות המפתח:"split belt treadmill", "motor adaptation", "central pattern generators", "motor learning", והשילובים ביניהן. בסקירה נכללו מאמרים משנת 1990.

תוצאות הסקירה: בסקירה נכללו 23 מאמרים. מחקרים על אדפטציה מוטורית בעזרת הליכון בעל מסילה מפוצלת הראו שהיא מאפשרת הסתגלות מהירה לתנאים משתנים, ותורמת לדיוק בתנועה, לסימטריה, ליציבות ולחיסכון באנרגיה. נמצא שיכולת זו נשמרת אצל מטופלים לאחר פגיעות מוחיות שונות, אך לא אצל מטופלים עם פגיעה בצרבלום.
תרגול חוזר במשך שבועות של אדפטציה ודה-אדפטציה מביא ללמידה מוטורית, כלומר לאחסונה של תכנית מוטורית חדשה שאפשר לשלוף אותהולהשתמש בה בעת הצורך. נמצא שהמעבר מאדפטציה ללמידה מושפע מהריכוז בביצוע לעומת הסחת הדעת ממנו, ומהגיל.

דיון ומסקנות: אדפטציה מוטורית באמצעות הליכוןבעלמסילה מפוצלת מרחיבה את סל הכלים העומד לרשות הפיזיותרפיה,ויכולה לשמש בשיקום הליכה במטופלים עם א-סימטריה בהליכה על רקע פגיעה מוחית. יש לחקור בעתיד מהם מאפייני השימוש היעילים ביותר בהליכון זה.

מילות מפתח: שיקום הליכה, אדפטציה מוטורית, הליכון עם מסילה מפוצלת, למידה מוטורית,Central pattern""generators.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד