the JIPTS

14-3 תאריך תפוגה לכרית למניעת פצעי לחץ

תאריך תפוגה לכרית למניעת פצעי לחץ - מחקר חלוץ השוואתי
וייס ח. , ברקן נ., לוטן מ.

תקציר

הקדמה: פצעי לחץ מהווים נטל בריאותי וכלכלי עבור אנשים בעלי מוגבלויות העושים שימוש קבוע בכסא גלגלים או המרותקים למיטה למשכי זמן ארוכים. לאור עלות הטיפול הגבוהה בפצע לחץ לאחר היווצרותו, מוסכם כי האסטרטגיה הטובה ביותר לטיפול בפצע לחץ הינה מניעה. אחת מדרכי הטיפול המניעתי היא השימוש בעזרים להפחתת הלחץ על גוף המטופל, בתוכם כריות למניעת פצעי לחץ. למרות שימוש נרחב בכריות למניעת פצעי לחץ ולמרות הידע הקליני על ירידה באיכות הכרית לאחר השימוש בה, לא קיימות הגדרות יצרן לזמן תפוגה של כריות למניעת פצעי לחץ ולא נמצאו מחקרים המתייחסים לנושא.

מטרות המחקר: להשוות מיפוי הלחצים בכריות ויסקו אלסטיות משומשות (מסוג טמפור) מול חדשות, בניסיון לקבוע האם חל שינוי בפיזור הלחצים בהתאמה לגיל הכרית.

שיטות: במחקר הושוו ערכי לחץ המתקבלים במהלך שעה של ישיבה על כרית ויסקו אלסטית חדשה של חברת " "Tempur מול 4 כריות של טמפור בנות 2, 3, 5 ו 7- שנים. במחקר נעשה שימוש במערכת מיפוי הלחצים " ."Xsensor תוצאות: נמצא הבדל בין הלחצים שנמדדו מעל הכרית החדשה לאלו שנמדדו מעל כריות שהיו בשימוש מספר שנים. נמצא קשר ברור ומשמעותי בין הירידה ההדרגתית ביעילות הכריות בהפחתת לחץ לבין משך השימוש בהן כך שככל שהכרית ישנה יותר יעילותה פחותה (r=0.76). הכרית בה נמדדו הלחצים הנמוכים ביותר היתה הכרית החדשה ואילו הלחצים הגבוהים שנמדדו היו בכרית הישנה ביותר.

דיון ומסקנות: יש ירידה ביכולת הפחתת הלחץ של כריות למניעת פצעים התואמת את העלייה בגיל הכרית. מהממצאים במחקר הנוכחי ניתן להסיק כי יש צורך בבדיקת מיפוי לחצים לכל משתמש בכסא גלגלים אחת לשנה החל משנתיים לאחר רכישת כרית חדשה למניעת פצעי לחץ. מחקרים נוספים בתחום עשויים להביא לתחלופה מבוקרת של כריות למניעת פצעי לחץ עבור משתמשי כס"גים.

מילות מפתח: כריות למניעת פצעי לחץ, תאריך תפוגה.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד