the JIPTS

14-1 החשיבות הקלינית של התבוננות בתנועה בגפיים עליונות, בשיקום לאחר שבץ

החשיבות הקלינית של התבוננות בתנועה בגפיים עליונות, בשיקום לאחר שבץ: תפקיד אפשרי בריפוי הכושר התפקודי - ניסוי קליני אקראיFranceschini M., Ceravolo M.G., Agosti M., Cavallini P., Bonassi S., Dall’armi V., Massucci M., Schifini F., Sale P.
Neurorehabil Neural Repair. 2012 Jan 10. [Epub ahead of print]

תקציר

מטרה: ניסוי אקראי מבוקר סמוי-בודק, אשר תוכנן כדי לבדוק את יעילותה של התבוננות בפעולה בנוסף לטיפול הרגיל בשיקום התפקוד של הגפיים העליונות, זמן קצר לאחר אירוע מוחי.

שיטה: חולים שלקו לראשונה בחייהם באירוע מוחי (n=102) גויסו מ 13- מרכזים, 30 ימים (±7)  לאחר האירוע, ושויכו אקראית לקבוצת הניסוי ולקבוצת הבקרה. המשתתפים מקבוצת הניסוי צפו בקטעי וידאו המראים ביצוע פעולות שגרתיות אשר מתבצעות בגפיים העליונות, והתכוננו לחקות את הפעולה המוצגת. לאחר כל רצף, הורה המטפל למשתתף לבצע את אותה פעולה במשך שתי דקות, וסייע במידת הצורך. לקבוצת הבקרה הוקרנו תמונות סטטיות ללא אנשים או בעלי חיים. בסוף כל רצף, ביצעו משתתפי קבוצת הבקרה תנועות דומות, לניוד מפרקי הכתף והמרפק, אותם ביצעו משתתפי קבוצת הניסוי.

תוצאות: מבחן פוגל-מאייר (Figl-Meyer), מבחן Frenchay Arm , מבחן (Box and Block (BBT , סולם אשוורת’ מותאם(Modified Ashworth Scale) ומדד עצמאות תפקודים (Functional Independence Measure) של פרטים מוטוריים נרשמו לפני תחילת הטיפול (T0), לאחר ארבעה שבועות של טיפול (T1) ובביקור מעקב בין ארבעה לחמישה חודשים לאחר השלמת הטיפול (T2). נצפה שיפור בכל המדדים של הלקות ובכושר התפקודי בשתי הקבוצות. אינטראקציה בין זמן וקבוצה במבחן ה- BBT היה משמעותי לטובת קבוצת הניסוי.

מסקנה: ניסוי זה, שנערך במוקדים שונים, תומך בשימוש של טכניקת התבוננות בפעולה, בשיקום גפיים עליונות וכן בתפקידה של מערכת נוירון מראה ) Mirror Neuron בשיקום לאחר אירוע מוחי. החשיבות הקלינית של התבוננות בתנועה בגפיים עליונות, בשיקום לאחר שבץ: תפקיד אפשרי בריפוי הכושר התפקודי - ניסוי קליני אקראי

 

 

 

עבור לתוכן העמוד