the JIPTS

14-1 השוואה בין טיפול בכאבים בגב התחתון

השוואה בין טיפול בכאבים בגב התחתון עם וללא התבססות על מיון על פי שיטת :Back Start ניסוי אקראי מבוקר
Jonathan C. Hill, David G.T. Whitehurst, Martyn Lewis, Stirling Bryan, Kate M. Dunn, Nadine E. Foster, Kika Konstantinou, Chris J. Main, Elizabeth Mason, Simon Somerville, Gail Sowden, Kanchan Vohora, Elaine M. Hay
Physical Therapy. 2012; 92(1):24-37.

תקציר

רקע: כאבי גב היו ונשארו אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני שירותי הבריאות ברחבי העולם. טרם נבדקה יעילותו של מודל לטיפול על פי דירוג הפרוגנוזה של החולה (סיכון נמוך, בינוני או גבוה). בעבודה זו נבדקו ההשפעה הקלינית והעלויות של טיפול המבוסס על מיון (קלסיפיקציה) של נבדקים על פי פרוגנוזת הטיפול (קבוצת הניסוי), והשוואתם ליעילות והעלות של שיטת טיפול מקובלת אשר ניתנה על ידי פיזיותרפיסטים מוסמכים ללא התייחסות לקלסיפיקציה (קבוצת הבקרה).

שיטה: 1,573  בוגרים (בני 18 ומעלה)אשר קבלו טיפול לכאבי גב (עם או בלי רדיקולופטיה) ב 10- מרפאות שונות באנגליה נענו להזמנות להגיע למרפאה לאבחון. המשתתפים המתאימים חולקו באופן אקראי על ידי מחשב לקבוצות על פי דירוג הסיכון, כאשר על כל שני משתתפים שצורפו לקבוצת הניסוי, צורף משתתף אחד לקבוצת הבקרה. בקבוצת הניסוי הפיזיותרפיסטים נתנו טיפול מובנה מותאם לדרגת הסיכון שהוגדרה בתהליך האבחון ובקבוצת הביקורת הטיפול ניתן בהתאם להחלטה ושיקול הדעת של הפיזיותרפיסט המטפל. המדד העיקרי היה השפעת הטיפול על הציון בשאלון רולנד מוריס לנכות (RMDQ - Questionnaire Disability Morris Roland) בתום 12 חודשים. בהערכת כלכליות הטיפול, התמקדו באומדן של שנות חיים מתוקננות לאיכות (QALYs quality-adjusted life years) והעלויות של שירותי בריאות הנובעים מכאבי גב. הניתוח נעשה על פי גישת
intention to treat . המחקר רשום ומספרו .ISRCTN37113406

ממצאים: 851 מטופלים חולקו לקבוצת הניסוי (n=568) ולקבוצת הבקרה (n=283). בדרך כלל, ההבדלים הממוצעים המתוקננים בציוני ה- RMDQ היו גבוהים באופן מובהק בקבוצת הניסוי מאשר בקבוצת הבקרה לאחר ארבעה חודשים (4.7 ]סטיית תקן 5.9 [ לעומת 3.0 ] 5.9 [, כשההבדל בין הקבוצות 1.06-2.57 CI 95%[ 1.81 [). הציונים לאחר 12 חודשים בקבוצת הניסוי לעומת הביקורת היו (4.3 ] 6.4 לעומת 3.3 ] 6.2 [, עם הבדל של 1.06 ] 0.25-1.86 [). גודל האפקט (size effect) 0.32 ) 0.19-0.45 ( ו 0.19- ) 0.04-0.33 (, בהתאמה. לאחר 12 חודשים, הטיפול בקבוצת הניסוי היה קשור לשיפור כללי בבריאות )תוספת של QALYs 0.039 ( וחיסכון בעלויות ) £240.01 לעומת £274.40 ( בהשוואה לקבוצת הבקרה.

ניתוח: התוצאות מראות כי לגישה טיפולית המתבססת על מיון מטופלים על פי פרוגנוזה והתאמת הטיפול למיון זה, תהיינה השלכות חשובות בטיפול בכאבי גב בעתיד.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד