the JIPTS

14-1 יעילותו של תרגול ממוקד בטיפול בלקות קלה בשיווי משקל

יעילותו של תרגול ממוקד בטיפול בלקות קלה בשיווי משקל באנשים מבוגרים: ניסוי אקראי מבוקר
Xiao Jing Yang, Keith Hill, Kirsten Moore, Susan Williams, Leslie Dowson, Karen Borschmann, Julie Anne Simpson, Shyamali C. Dharmage.
Physical therapy. 2012; 92(1):24-37.

תקציר

רקע: מחקרים קודמים התמקדו בעיקר באנשים מבוגרים הנמצאים בסיכון גבוה לנפילה. טרם נבדק יעילותו של טיפול הכולל תרגילים לאנשים מבוגרים הסובלים מלקויות קלות בשיווי משקל.

מטרה: המחקר אמד את יעילות תרגילי שיווי משקל ותרגילי כוח שמתבצעים בבית, על ידי אנשים מבוגרים, שמאובחנים כסובלים מלקות קלה בשיווי המשקל. תכנון הניסוי: הניסוי מבוסס על טיפול בקהילה, אשר היה אקראי ומבוקר כאשר הבודקים לא היו מודעים לשיוך הקבוצתי של הנבדקים. משתתפי הניסוי: המשתתפים בניסוי היו אנשים מבוגרים שהביעו דאגה לגבי שיווי משקלם אך עדיין היו ניידים בקהילה (n=225). לאחר בדיקה מקיפה של שיווי המשקל, האנשים שאובחנו כבעלי לקות קלה בשיווי המשקל חולקו באופן אקראי (n=165) לקבוצת ניסוי וקבוצת בקרה.

הטיפול: המשתתפים בקבוצת הניסוי (n=83) קיבלו תוכנית תרגול לבית אשר כללה תרגילי שיווי משקל ותרגילי חיזוק בהמלצת פיזיותרפיסט. ובהתבסס על תכנית אוטגו (Otago Exercise Program) ועל ערכת האימון למערכת הוסטיבולרית וליציבות של .Visual Health Information המשתתפים מקבוצת הבקרה המשיכו בשגרת הפעילות שלהם.

מדידות: מדידות קליניות ומעבדה להערכת שיווי משקל, ניידות וכוח, נמדדו בתחילת הניסוי ולאחר שישה חודשים.

תוצאות: לאחר שישה חודשים, נצפה שיפור מובהק בקבוצת הניסוי ) n=59 ( ביחס לקבוצת הביקורת ) )n=62 ב- Functional Reach Test )הבדל ממוצע= 2.95 ס”מ, 95% מרווח סמך ] 1.75-4.15 =]CI - confidence interval (, מבחן המדרגה ) 2.10) (Step Test מדרגות/ 15 שניות, 95% 1.17-4.15=CI) , כוח אבדוקציה במפרק הירך ) 0.02 , 95% 0.01-0.03=CI ( ורוחב צעד ) 2.17 ס”מ, 1.23-3.11=CI 95%). נמדדו שיפורים לא מובהקים ברוב המדידות האחרות. 14 מהמשתתפים בקבוצת הניסוי ) 23.7% ( הגיעו בעקבות תכנית האימונים ליכולת שיווי משקל בטווח הנורמה, לעומת שלושה משתתפים (4.8%) בקבוצת הבקרה.

מגבלות: בעיות מעקב 26.6% (Loss to follow up) היה גבוה במעט מניסויים דומים, אך אין סבירות שהן הטו את התוצאות.

מסקנות: תוכנית לתרגול שיווי משקל וכוח לביצוע בבית, אשר מומלצת על ידי פיזיותרפיסט, הוכחה כיעילה בשיפור מספר מדדים הקשורים לשיווי משקל, אצל מבוגרים בעלי לקות קלה בשיווי המשקל.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד