the JIPTS

14-2 סקירת ספרות שיטתית בנושא שיטת הסיווג הבין- לאומית - ה- ICF

סקירת ספרות שיטתית בנושא שיטת הסיווג הבין- לאומית - ה- ICF , שפורסם בין 2001 ל 2009- : השימוש בו, היישומים והאופרציונליזציה.
Milda Cerniauskaite, Rui Quintas, Christine Bold, Alberto Raggi, Alarcos Cieza, Jerome Edmond Bickenbach and Matilde Leonardi
Disability and Rehabilitation, 2011; 33(4):281–309

תקציר

מטרה: להציג סקירה שיטתית של הספרות על השימוש העכשווי בסיווג הבין-לאומי של תפקוד, מוגבלות ובריאות (International Classification of Functioning, Disability and Healf - ICF) מאז שהתקבל בשנת 2001 .

שיטה: החיפוש נעשה במאגרים MEDLINE ,EMBASE ו- PsychInfo על התקופה שבין 2001 לדצמבר 2009. מאמרים שנכללו היו כאלה שהמילה ICF הופיעה בכותרת או בתקציר. מאמרים שהתמקדו ב- ICF-CY לילדים ונוער, או במחקר קליני על ילדים ונוער בלבד לא נכללו בסקירה. המאמרים סווגו לשש קבוצות שכללו את מגוון התרחישים הרבים שלהם משמש ה- ICF.

תוצאות: סך של 672 מאמרים מ 34- מדינות שפורסמו ב 211- כתבי עת נכללו בניתוח. מרבית הפרסומים (30.8%) היו מאמרים קונספטואליים, או מאמרים על מחקרים קליניים או שיקומיים (25.9%). שליש מהמאמרים פורסמו בשנים 2008 ו - 2009.

מסקנות: ה- ICF תרם לפיתוח המחקר על תפקוד ועל מוגבלות מן ההיבט הקליני וההיבט השיקומי ומהיבטים נוספים כגון זכאות לאחוזי נכות ותעסוקה. התפוצה של המחקר על ICF ושימושיו במגוון תחומים ובכתבי עת מדעיים רבים מהווים הוכחה לכך שמתרחשים שינויים תרבותיים והמשגה חדשה לגבי תפקוד ומוגבלות.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד