the JIPTS

14-3 שיפור בקרת שיווי משקל ודיווח עצמי

שיפור בקרת שיווי משקל ודיווח עצמי על תפקוד של הגפיים התחתונות בקרב קשישים המתגוררים בקהילה: מחקר אקראי מבוקר
Melzer I., Oddsson L.I.
Clin Rehabil. 2012 Jul 26. [Epub ahead of print]

תקציר

מטרה: להעריך את השפעתה של תכנית אימון פונקציונאלית וספציפית לשיפור שיווי משקל. התוכנית כללה תרגילי משימה כפולה על קבוצת קשישים עצמאיים המתגוררים בקהילה באמצעות מחקר אקראי מבוקר חד סמיות.

אוכלוסיית המחקר: שישים ושישה קשישים עצמאיים המתגוררים בקהילה (גיל 6.5 ± 77.0 שנים), ללא פגיעה תפקודית, גוייסו למחקר. הקשישים הוקצו באופן אקראי לקבוצת התערבות (n = 33) או לקבוצת ביקורת ) (n = 33).

התערבות: קבוצת ההתערבות קבלה 24 אימונים לאורך שלושה חודשים, שכללו אימוני שיווי משקל במסגרת קבוצתית וכללו תרגילי ערעור שיווי משקל , כמו גם תרגילי משימה כפולה. קבוצת הביקורת לא קבלה שום התערבות.

מדדי תוצאה: ביצוע הצעד הרצוני בתנאים של משימה בודדה ומשימה כפולה, ניתוח יציבות בעמידה שקטה, ודיווח עצמי על תפקוד פיזי; כל המדדים נמדדו בתחילת מחקר ובסוף ההתערבות. קבוצת ההתערבות נבדקה מחדש לאחר שישה חודשים

תוצאות: בהשוואה לקבוצת הביקורת, השתתפות בקבוצת האימון תפקודית וספציפית לשיפור שיווי משקל, הובילה לזמני ביצוע צעד רצוניים מהירים יותר בעת משימה בודדה  (p = 0.02 ); גודל אפקט (E5 = 0.34) ובעת משימה כפולה (P = 0.036; ES = 0.55); כמו כן היה שיפור מובהק במדדי שיווי משקל “בעמידה שקטה” בעיניים העצומות בלא שיפור מובהק במדדי שיווי משקל בעמידה ועיניים פקוחות; בנוסף, קבוצת המחקר דיווחה על שיפור מובהק בתפקוד גפיים תחתון ) p=0.006, ES = 0.37 (. אך ההשפעה הזו אבדה במעקב של שישה חודשים לאחר ההתערבות.

מסקנות: אימוני שיווי משקל פונקציונאליים וספציפיים יכולים לשפר את מהירות ביצוע הצעד הרצוני ובקרת שיווי משקל בעמידה בקבוצת קשישים עצמאיים, מדדים שנמצאו בעבר קשורים לסיכון מוגבר לנפילות ולפגיעה בקרב קשישים.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד