the JIPTS

14-3 השפעת תכניות אימון שונות על היכולת התפקודית של אנשים הסובלים מכאבי גב תחתון כרוניים

השפעת תכניות אימון שונות על היכולת התפקודית של אנשים הסובלים מכאבי גב תחתון כרוניים: תכנית הליכה בעצימות בינונית מול תכנית חיזוק שריר: ניסוי קליני
Shnayderman I., Katz-Leurer M.
Clin Rehabil. 2012 Jul 31. [Epub ahead of print]


תקציר

 

רקע: פעילות אירובית שגרתית קשורה בשיפור יכולת גופנית. הליכה היא פעילות גופנית בטוחה. מחקרים ספורים בלבד בחנו את ההשפעה של אימון הליכה אירובי על יכולות תפקודיות של חולים עם כאבים כרוניים בגב תחתון )ככג”ת(.

מטרה: להשוות את ההשפעה של אימון אירובי- הליכה לעומת תרגול אקטיבי הכולל חיזוק שרירים, על יכולות תפקודיות בקרב חולים עם ככג”ת.

שיטות: תבנית: ניסוי קליני מבוקר אקראי, עיוורון בודק. מסגרת: מרפאת חוץ. משתתפים: 52 אנשים, בטווח גיל 18-65 שנה, עם ככג”ת. לא נכללו אנשים אחרי ניתוח, אנשים לאחר חבלה לגב תחתון, אנשים עם לקות בתפקוד לב וכלי דם, או עם מחלה ממאירה. התערבות: קבוצת הליכה: הליכה על מסוע בעצימות בינונית, פעמים בשבוע למשך שישה שבועות. קבוצת תרגול: תרגילי שרירי גב תחתון פעמים בשבוע למשך שישה שבועות.

כלים: מדד תוצאה עיקרי; מבחן שש דקות הליכה, מבחן סבולת שרירי בטן וגב Fear-Avoidance Belief Questionnaire Oswestry Disability Questionnaire, Low Back Pain .Functional Scale LBPF)

תוצאות: נמצא שיפור מובהק בזמן בכל מדדי התוצאה בשתי קבוצות ללא הבדל מובהק ביניהן. המרחק במטרים במבחן 6 דקות הליכה גדל בממוצע ב 70.7- מטר (עם רווח בר סמך ברמת ביטחון של 95% שנע בין 12.3-127.7 מטר) בקבוצה “ההליכה” ובממוצע ב 43.8 מטר )עם רווח בר סמך ברמת ביטחון של 95% שנע בין 19.6-68.0 מטר( בקבוצת “התרגול”. במבחן סבולת של השרירים מכופפי הגו נצפה שיפור משמעותי בשתי הקבוצות, ב 0.6- שניות (עם רווח בר סמך ברמת ביטחון של 95% שנע בין 0.0-1.1 שניות) בקבוצת “ההליכה” וב 1.1- שניות )עם רווח בר סמך ברמת ביטחון של 95% שנע בין 0.3-1.8 שניות( בקבוצת “התרגול”.

מסקנה: תכנית אימוני הליכה לששה שבועות יעילה כתוכנית תרגילים ספציפיים לגב התחתון לשיפור יכולות תפקודיות בחולים עם ככג”ת.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד