the JIPTS

13-1 גורמים המשפיעים על היענות צוות הסיעוד לשימוש במנוף לשם ניוד מטופלים מאושפזים

גורמים המשפיעים על היענות צוות הסיעוד לשימוש במנוף לשם ניוד מטופלים מאושפזים - הדרך ל”מדיניות ללא הרמה”
דבורה אלפרוביץ’-נחנזון PT ,PhD ; רחל פורס MA ; לאוניד קליחמן PT ,PhD

תקציר

רקע: שיעור הפגיעות בשריר ובשלד אצל צוות הסיעוד הוא מן הגבוהים מהמקצועות המדווחים. מחקרים מצביעים באופן מובהק על כך ששימוש במנוף לניוד מטופלים עשוי להוביל לשיעור נמוך יותר של פגיעות. למרות זאת, המנופים אינם בשימוש שגרתי גם אם הם זמינים. לא נבדקו עד היום הגורמים המשפיעים על ההיענות של צוות הסיעוד לשימוש במנוף.

מטרות: 1. לזהות הגורמים המשפיעים על היענות צוות הסיעוד לשימוש במנופים לניוד מטופלים במספר מחלקות בבית החולים. 2. לבדוק אם התערבות )הרצאות ותזכורות תדירות לשימוש במנוף( יכולה לשפר את היענות השימוש במנוף לניוד מטופלים.

שיטות: מחקר התערבותי איכותני וכמותי. אנשי צוות הסיעוד בארבע מחלקות בבית חולים רואיינו לפני ואחרי ההתערבות באשר לתסמינים בשריר ובשלד ובאשר להרגלי שימוש במנוף. 64 רואיינו לפני תחילת ההתערבות, מתוך שתי מחלקות פנימיות ומחלקה שיקומית גריאטרית, ו 63- לאחר ההתערבות, מאותן מחלקות וממחלקה פנימית נוספת. ההתערבות כללה הרצאה תיאורטית על המנוף והדרכה טכנית על השימוש בו, וכן מעקב דו שבועי למשך חודשיים להטמעת השימוש במנוף.

תוצאות: נמצא קשר מובהק בין ההדרכה לבין השימוש במנוף. נמצאה הפחתה מובהקת בעוצמת הכאבים בגב תחתון לאחר ההתערבות. גורמים מעכבים לשימוש במנוף היו: חששות מתקלות, חסר במנשאים, תחושה של חוסר בזמן (שימוש במנוף לוקח יותר זמן) והיעדר תמיכה של הממונים.

מסקנות: 1. לצוות הסיעוד חוסר מודעות וחששות רבים טרם ההתנסות בשימוש במנוף. 2. המצאות מנופים אינה ערובה לשימוש בהם. 3. הסבר על תועלת המנוף, הדרכה על השימוש בו ומעקב אחר אופן השימוש במנוף עשויים לתרום לשימוש בו. 4. שימוש במנוף מפחית באופן משמעותי את עוצמת הכאבים בגב תחתון ובצוואר אצל צוות הסיעוד. 5. יש לקדם “מדיניות ללא הרמה".

מילות מפתח: צוות סיעוד, מנוף, עמדות, היענות, כאבים בשריר ובשלד

 

 


 

עבור לתוכן העמוד