the JIPTS

13-1 מערכת משוב HandTuto

מערכת משוב HandTuto מסייעת בתהליך שיקום כף-יד לאחר אירוע מוחי: מחקר גישוש
אלי כרמלי, שרה פלג, גד ברטור, ענבל אלבו, גאן גאק ואטין
Physiother Res Int. 2010 Aug 25.

תקציר

רקע ומטרות: שיקום תנועות כף היד והאצבעות לאחר אירוע מוחי מהווה לאנשי השיקום אתגר מקצועי לאבחנה, ניטור וקביעת תוכנית טיפול. לשיקום הסנסו-מוטורי לחולה שאינו מסוגל להשתמש בכף ידו יש השלכות עצומות על איכות חייו. לצורך כך הוקמה מערכת משוב HandTutor , המורכבת מכפפה בעלת חיישנים סנסו-מוטוריים הרושמת ולומדת את תנועות החולה ומציעה לו מגוון של פעילויות ומשחקים על פי רמת ביצועיו. מטרת המחקר הייתה להשוות את תוצאות הטיפול בכף היד בין הטיפול המסורתי (פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק) לבין הטיפול באמצעות הכפפה.

שיטות: מחקר אורך אקראי, בעל הסמייה בודדת (של הבודק) נערך ביחידה השיקומית בבית חולים רעות. 31 חולים לאחר אירוע מוחי, בשלב התת-חריף, שעמדו בקריטריונים של הכללה ואו הוצאה קפדניים, חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: קבוצת הניסוי עברה הליך שיקומי באמצעות כפפת המשוב בנוסף לטיפול המסורתי וקבוצת הביקורת קיבלה טיפול מסורתי בלבד. משך הטיפול (15 מפגשים, 45 דקות כל מפגש) ותדירותו (3 פעמים בשבוע) היו זהים לשתי הקבוצות. כלי המדידה כללו שני מבחנים קליניים: .Brunnström-Fugl-Meyer (FM) and the Box and Blocks בנוסף, מערכת המשוב תיעדה מספר פונקציות של כף היד כדוגמת מהירות תנועה של האצבעות, מהירות תגובה ודיוק.

תוצאות: שיפור משמעותי נצפה בקבוצת הניסוי (95% confidence intervals) בהשוואה לקבוצת הביקורת במבחני הקובייה-קופסא p = 0.015 , ובמבחן ברונסטון-פוגל מאייר p = 0.041 . הביצועים שנקלטו ע”י מערכת המשוב הצביעו על דיוק בתנועה באופן משמעותי p 0.0003 טוב יותר בקבוצת > הניסוי לעומת הביקורת.

מסקנות: השימוש בכפפת משוב לשיקום כף היד לאחר אירוע מוחי, מניב תוצאות טובות יותר לעומת הטיפול המסורתי בלבד. מחקר המשך נדרש על מנת למדוד זיכרון תנועתי (ריטנציה), וכן שימוש בכפפת משוב לחולים במצב כרוני לאחר שבץ מוחי.

 

 

עבור לתוכן העמוד