the JIPTS

13-2 אימונים בדימויים מוטוריים לביצוע קימה מישיבה לעמידה והושטת היד

אימונים בדימויים מוטוריים לביצוע קימה מישיבה לעמידה והושטת היד לאחיזה באנשים עם המיפרזה כתוצאה מאירוע מוחי

ד”ר אביה גוטמן, אריה בורשטיין, ריקי בראון , ד”ר שי בריל , פרופ’ רות דיקשטיין

 


תקציר

אימון מנטאלי הוא תהליך אקטיבי, שבו האדם מתאמן בהעלאת תחושות וחוויות עם או בלי שימוש בגירויים חיצוניים. תרגול בדימויים מוטוריים מוגדר כשחזור פנימי של פעולה ספציפית מתוך הזיכרון, ללא ביצוע של התנועה בפועל. בשיטה זו יכול אדם עם המיפרזה לתרגל בכוחות עצמו את דימוי התנועה, ללא צורך במכשור או תלות באדם אחר ובעלות נמוכה.
 
מטרות: לעמוד על התרומה של אימון מנטאלי בדימויים מוטוריים לשיפור: א. קימה מישיבה לעמידה. ב. הושטה של היד הפארטית לאחיזה, באנשים שלקו בהמיפרזה כתוצאה מאירוע מוחי.

שיטות: המחקר בוצע במרכז יום בבית-החולים השיקומי בית רבקה. המשתתפים היו 13 אנשים (גיל ±4.9 68.9 שנים) , הסובלים מהמיפרזה כרונית. מערך המחקר היה צולב ) ;)Crossover design מחצית מהמשתתפים אומנו תחילה בדימויים מוטורים בתוכנית התערבות שנועדה לשפר קימה מישיבה לעמידה, ומחציתם האחרת טופלו תחילה באימון בדימויים מוטוריים לשפור ההושטה של הגף העליון הפארטי. לאחר ארבע שבועות אימון במשך 15 דקות, בתדירות שלוש פעמים בשבוע, בוצע “שחלוף” ההתערבות. להערכת הקימה מישיבה לעמידה נאספו נתוני הכוח האנכי שהופעל על פלטת כוח ומדדים קליניים. להערכת הושטת היד לאחיזה בוצעו מדידות קינמטיות של תנועת היד באמצעות כפפת 5 נקודות P-5) glove) ומדדים קליניים.

ניתוח נתונים: התייחס לשינוי בשלושה טווחי זמן: טווח זמן מיידי (יומי), טווח בינוני (שבועי), טווח ארוך (חדשי). הנתונים נותחו באמצעות ניתוח שונות עם מדידות חוזרות  (ANOVA with repeated measures).

תוצאות: בקימה מישיבה לעמידה לאחר ארבעה שבועות אימונים נמצא, שיפור מובהק (p<.001 ) במשך זמן הקימה הכללי, זמן ניתוק הישבן מהמושב, ובמשך זמן ההתייצבות. אולם, היחס בין הכוח האנכי שהופעל על הרצפה על ידי הגפה התחתונה הפארטית והלא פארטית במהלך הקימה ובעמידה לא השתנה. בהושטת היד לאחיזה נמצא שיפור מובהק ) )p<.001 בכל משתני המהירות: עליה במהירות ההושטה הממוצעת, מהירות ההושטה המקסימאלית, וירידה בזמן ההגעה למהירות ההושטה המקסימאלית.

מסקנות: אימונים בדימויים מוטוריים עשויים לתרום לשיפור ביצועים כמו קימה מישיבה לעמידה והושטת היד לאחיזה, באנשים עם המיפרזה כרונית. תוצאות מעודדות אלו מראות כי ניתן ורצוי לשלב אימון בדימויים מוטוריים בטיפול בחולים אלו.

 

מילות מפתח: דימויים מוטוריים, אירוע מוחי, משך קימה מישיבה לעמידה, מדדי מהירות הושטת היד.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד