the JIPTS

13-2 היתרונות בהתחלת תהליך שיקום תוך 24 שעות מניתוח החלפת מפרק הברך

היתרונות בהתחלת תהליך שיקום תוך 24 שעות מניתוח החלפת מפרק הברך: ניסוי קליני אקראי
Nuria Sánchez Labraca, Adelaida Maria Castro-Sánchez, Guillermo A Matarán- Peñarrocha, Manuel Arroyo-Morales, et al.
Clinical Rehabilitation. 2011; 25(6):557-567

תקציר

מטרה: להשוות בין היתרונות שבהתחלת תהליך שיקום תוך 24 שעות מניתוח החלפת מפרק הברך לסובלים מאוסטיאוארתריטיס לבין היתרונות שבהתחלת התהליך 48-72 שעות לאחר הניתוח. מערך מחקר: מחקר ניסויי עם מערך ניסוי קליני.

משתתפי הניסוי: חולי אוסטיאוארתריטיס שעברו ניתוח להחלפת מפרק הברך. המשתתפים חולקו באופן אקראי לקבוצת הניסוי (n=153) ולקבוצת בקרה ) .)n=15

הטיפול: תהליך השיקום לקבוצת הניסוי החל תוך 24 שעות לאחר הניתוח, ואילו לקבוצת הבקרה החל התהליך 48-72 שעות לאחר הניתוח.

מדדים: המשתנים שנמדדו כללו טווח התנועה במפרק, כוח השריר, כאב, עצמאות, צורת ההליכה ויציבות.

תוצאות: תקופת האשפוז לקבוצת הניסוי הייתה קצרה משמעותית מתקופת האשפוז של המטופלים בקבוצת הבקרה (]ממוצע±סטיית תקן[ ±2.09 1.45 ימים; p<0.001); המטופלים בקבוצת הניסוי נזקקו לפחות מפגשי טיפול שיקומי עד השחרור (p<0.001 ;4.95±2.34 ); הם סבלו פחות מכאבים (2.36±2.47  נקודות; p<0.027 ); טווח התנועה שלהם בכפיפה היה גדול יותר (16.29±11.39 מעלות; p<0.012), ביישור ) ;(p<0.035 ;2.12±3.19 נמדד אצלם כוח רב יותר בשריר הארבע ראשי ) 0.98±0.54 ; p<0.042 (, ובשרירי מיתר הברך (p<0.041 ;1.05±0.72 ); והם קיבלו ניקוד גבוה יותר על אופן ההליכה (p<0.047) ועל יציבות (p<0.045).

מסקנה: התחלת תהליך השיקום תוך 24 שעות מניתוח החלפת מפרק הברך מפחיתה את תקופת האשפוז הממוצעת, ואת מספר פגישות הטיפול השיקומי עד להשגת עצמאות, אופן הליכה רגיל ויציבות.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד