the JIPTS

13-2 השפעת אימון ביופידבק מול השפעת תרגילים אקטיביים ופסיביים

השפעת אימון ביופידבק מול השפעת תרגילים אקטיביים ופסיביים בטיפול בכאבי צוואר וכתף הנובעים מעבודה מול מחשב: ניסוי אקראי מבוקר
Chao Ma, Grace P. Szeto, Tiebin Yan, Shaoling Wu, Caina Lin, Lijuan Li.
Arch Phys Med Rehabil 2011; 92:849-58

תקציר

מטרה: להשוות בין ההשפעות של ביופידבק לבין ההשפעות של תרגילים אקטיביים ופסיביים בטיפול בכאבים בצוואר ובכתף הנובעים מעבודה מול מחשב.

תכנון: ניסוי אקראי מבוקר עם שלוש קבוצות ניסוי וקבוצת בקרה. אוכלוסיה: משתתפי המחקר גויסו ממכונים לפיזיותרפיה ומבית חולים מקומי.

המשתתפים: כל המשתתפים דיווחו שבשנה האחרונה הם סובלים מכאבים מתמשכים בצוואר ובכתפיים במשך שלושה חודשים לפחות כתוצאה משימוש במחשב, ללא טראומה וללא פתולוגיה חמורה. בתחילה גויסו 72 משתתפים, מתוכם קבוצה קטנה יותר (60 n) השתתפה בניסוי האקראי המבוקר עד סופו.

הטיפולים: שלוש קבוצות הניסוי טופלו במשך ששה שבועות. בקבוצת הביופידבק, המשתתפים הונחו להשתמש באופן יומיומי במכשיר ביופידבק בשני צידי שריר הטרפז העליון כאשר הם עובדים מול המחשב. משתתפי הניסוי מקבוצת התרגילים האקטיביים ביצעו בכל יום באופן עצמאי תוכנית אימונים סטנדרטית. בקבוצת הטיפול הפסיבי המשתתפים טופלו בגירוי חשמלי וכריות חימום הושמו על צוואריהם וכתפיהם של המשתתפים. משתתפי קבוצת הבקרה קיבלו ספרון המלמד על ארגונומיה משרדית.

מדידת התוצאות: עוצמת הכאב (מדד VAS), מדד ה- NDI לקביעת יכולת תפקודית בצוואר, ואלקטרומיוגרפיה חיצונית נמדדו לפני תחילת הטיפול ולאחריו. עוצמת הכאב ומדד ה- NDI נמדדו שוב לאחר ששה חודשים.

תוצאות: לאחר הטיפול, תוצאות מדידות עוצמת הכאב ומדד ה- NDI היו נמוכות באופן מובהק בקבוצת הביופידבק מאשר בשלוש הקבוצות האחרות, תוצאה שהייתה עקבית גם לאחר ששה חודשים. פעילות זוקפי הגב בצוואר הופחתה באופן משמעותי בקבוצת הביופידבק וכן היו מגמות עקביות של הפחתת הפעילות של שרירי הטרפז העליון.

מסקנות: אימון ביופדבק במשך ששה שבועות הניב תוצאות טובות יותר בפרמטרים כגון הפחתת כאב והפעלת שרירי הצוואר במטופלים שסבלו מכאבי צוואר וכתפיים שנבעו מעבודה מול מחשב.

מילות מפתח: גירוי חשמלי, כאבי כתפיים, כאבי צוואר, פידבק, שיקום, תרגול.


 

עבור לתוכן העמוד